Daily Archives: 07/03/2014

ЗАКОНИ И ОБЩЕСТВО

Все още актуални са коментарите свързани с предложенията за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

Много граждани-неюристи считат, че това не ги касае, но се заблуждават. Адвокатурата е тяхното средство за защита срещу всякакви беди, които могат да ги сполетят .

Сега действащият ЗА има редица несъвършенства и остаряла философия, които отдавна се нуждаят от промяна. Той и системата от някои други закони, постепенно принизиха ролята на адвоката в нашето общество, а това е белег на незрялост и съмнителна демокрация.

Днес се констатират плахи опити нещо в тази връзка да се промени,но няма истински дебат по същество!

Не може да се постигнат особено добри резултати само с ремонт на ЗА. Трябва да се внесат корекции и в други Закони, като ЗСВ, ГПК, НПК, вероятно и други.

Така например спешно трябва да се променят и допълнят процедурите по чл. 151 и 152 и раздел „Доказателства” от ГПК, както и тези по чл. 311 и 312 от НПК, разбира се и редица други, с оглед ограничаване на възможностите за препятстване на защитата, манипулиране на процеса и дори корупция, както и за да се гарантира обективността в процеса на доказване и крайният Акт на ръководно-решаващият орган.

Разбира се примерите са в контекста на едни по-фундаментални и детайлни промени, и трябва да се имат предвид, ако имаме желание да претърпим развитие, което да ни даде повече справедливост в правораздаването.