Конституция на Република България - чл.134, ал. 1-ва:

“Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси”