Дейност

В СОФИЯ И НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА

Правна помощ, съдействие и защита на физически и юридически лица по НАКАЗАТЕЛНО, АДМИНИСТРАТИВНО и ГРАЖДАНСКО правни казуси.

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Защита в досъдебната и съдебна фази на Наказателния процес, срещу обвинения в съставомерни деяния. С практика по глави Втора до Единадесета от Наказателния кодекс ( убийство, телесна повреда, обида и клевета, разврат, кражба, грабеж, присвояване, измама, престъпления против митническия режим, документни престъпления, престъпления против реда и общественото спокойствие, престъпления по транспорта – ОСОБЕНО ПО ЗАЩИТА УЧАСТНИЦИТЕ В ПТП – и други ).

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Защита срещу актове и наказателни постановления.

Административни дела.

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО ( пред договорни отношения, сключване на договори, изпълнение и неизпълнение на договори, договорна отговорност и обезщетения, погасяване на облигационни отношения ).

ПОМОЩ ЗА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПЪТНО ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ- Ангажиране на гражданската отговорност на Застрахован и / или Застраховател по повод ПТП с цел получаване на парични обезщетения.

НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ – обезщетения за ИМУЩЕСТВЕНИ и НЕИМУЩЕСТВЕНИ вреди от всякакъв характер, включително за трудови злополуки и професионални заболявания, както и дела по Закона за отговорността на Държавата и Общините за вреди ( ЗОДОВ ) . Предявяване на граждански искове в Наказателния процес.

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ